Lesec neemt uw privacy zeer serieus en zal uw gegevens op een veilige manier verwerken, bewaren en gebruiken.

Wij hebben een privacy reglement opgesteld (hierna te noemen: “Privacy Reglement”), waarvan u de inhoud hieronder kunt lezen. Wij raden u aan dit aandachtig door te nemen.

Wie is en wat doet Lesec?

Lesec verzamelt de door u verstrekte persoonlijke gegevens (hierna te noemen: “Persoonsgegevens”), zodat wij u kunnen voorzien van informatie over, voor en in verband met beveiliging en telecom. Bovendien zaken die Lesec van belang acht, waaronder bijvoorbeeld informatie omtrent beveiliging en telecom gerelateerd aan nieuws, internet, apps, software, sales, marketing, communicatie en business in het algemeen. Uw gegevens kunnen, uit hoofde van onze diensten, intern gekoppeld worden aan één of meerdere diensten. Deze diensten, waaronder begrepen onze website(s), worden hierna “Dienst” genoemd. Lesec is een website van Lesec Beveiliging B.V. en Lesec Telecom B.V. te Alblasserdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummers 23058771 en 23091938. Bij het uitvoeren van haar Dienst maakt Lesec gebruik van derden. Alle betrokkenen handelen conform dit Privacy Reglement.

Welke informatie wordt door Lesec verzameld en verwerkt?

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst die Lesec aanbiedt, hoeft u geen persoonlijk profiel aan te maken. Indien u expliciet verzoekt om een profiel te kunnen aanmaken en Lesec daarmee instemt, verstrekt u bij het aanmaken van een persoonlijk profiel een aantal Persoonsgegevens. Nadat u deze gegevens hebt verstrekt wordt automatisch een profiel aangemaakt. Dit profiel bevat de gegevens die u hebt opgegeven tijdens het aanmaken van het persoonlijk profiel. U kunt uw gegevens op ieder moment door ons laten verwijderen.

Automatisch gegenereerde informatie

Lesec verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over u surfgedrag tijdens uw gebruik van de Dienst en onze websites. Deze informatie bestaat onder meer uit u IP-adres (het nummer van u computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), de datum van het invullen van de Persoonsgegevens, en “cookies”. Voor zover Lesec deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Lesec ze?

Ter uitvoering van de Dienst maakt Lesec gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server terug wordt gestuurd. Deze kleine bestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van u computer. Cookies kunnen u computer of de bestanden die op u computer staan niet beschadigen. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc, door u aangegeven voorkeuren en de tips en discussies waarop u bent geabonneerd) om een volgend gebruik van de Dienst te vergemakkelijken. Deze informatie bevat, naast u IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere Persoonsgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens u het volgende gebruik van de Dienst geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de Dienst of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de Dienst. Om meer over deze functies te weten te komen, kun u het beste uw browser instructies of de help functie van uw browser raadplegen. Als u wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat u uitlogt indien u een openbare computer verlaat.

Google Analytics

De websites van Lesec maken gebruik van onder meer Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website(s) te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar- en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit(en) en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in u browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website(s), onze Dienst kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Voor welke doeleinden zal Lesec gegevens over u gebruiken?

  • Om de Dienst aan u te verlenen;
  • Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Lesec;
  • Om geanonimiseerde statistische data op te stellen en de Dienst te beveiligen;
  • Om u informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
  • Om de Dienst aan te passen en te verbeteren.

Lesec gebruikt automatisch gegenereerde data voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van haar website(s) en de Dienst. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn. Er worden geen Persoonsgegevens verstrekt.

Gebruik door derden

Zonder uw expliciete toestemming zal Lesec uw Persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken, ook niet voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). Lesec kan uw gegevens wel verstrekken aan derden voorzover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst aan u en/of voorzover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP-adres). Tenslotte kan Lesec uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Op welke wijze beschermt Lesec uw Persoonsgegevens?

Lesec zal uw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de Nederlandse wet verwerken. Lesec vereist dat u de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat. Lesec zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Lesec zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk, waarbij Lesec streeft naar constructieve, langdurige relatie. U kunt uw gegevens echter op ieder moment passiveren of door ons laten verwijderen.

Doorgifte buiten de EU

Voor zover Persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in overeenstemming met dit Privacy Reglement, en deze derde partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie, gebeurt een dergelijke doorgifte uitsluitend indien dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt, of, indien de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of afspraken tussen u en Lesec, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van u en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Door het gebruik van de Dienst geeft u actief toestemming om de gegevens, binnen dit kader, buiten de Europese Unie door te geven.

Overdracht onderneming

Het kan voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de eigenaresse van Lesec worden overgedragen aan een derde partij of dat Lesec fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Ingeval van overdrachten gelden eensluidende condities. Indien de condities echter onverhoopt in uw nadeel wijzigen, wordt eerst uw toestemming gevraagd. U kunt uw gegevens dan desgewenst passiveren of door ons laten verwijderen.

Inzage in en corrigeren van uw Gegevens

U kunt te allen tijde (de verwerking van) uw Persoonsgegevens inzien. Neem contact met ons op bij eventuele wijzigingen. Deze zullen wij dan direct doorvoeren.

Ten aanzien van de Persoonsgegevens die niet in uw profiel te vinden zijn, bijvoorbeeld een IP-adres, kunt u zich altijd en met redelijke tussenpozen tot Lesec wenden met het verzoek u mede te delen of uw Persoonsgegevens worden verwerkt. Lesec deelt u schriftelijk binnen vier weken mede of uw Persoonsgegevens worden verwerkt. Vervolgens kunt u Lesec verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Lesec deelt u binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk mede of dan wel in hoeverre zij aan het verzoek voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt uiteraard zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Bij verwijdering van Persoonsgegevens zullen wij enkel een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Als uw Persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor derden die de Dienst gebruikten, zijn wij niet in staat om uw gegevens uit hun systemen te verwijderen. U zult in dat geval die derden zelf aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens.

Wanneer u niet langer of juist wel informatie van Lesec of van derden wenst te ontvangen, kunt u dit aan ons doorgeven.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Lesec?

Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die via de website www.Lesec en andere door Lesec gebruikte websites zijn verkregen. Op de website(s) kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. Lesec accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Mogen minderjarigen gebruik maken van Lesec?

Lesec is in beginsel bedoeld voor personen die 18 (achttien) jaar of ouder zijn. Indien u jonger bent dan 18 (achttien) jaar mag u geen gebruik maken van de Dienst. Door akkoord te gaan met dit Privacy Reglement, gaat Lesec er van uit dat u inderdaad 18 (achttien) jaar of ouder bent.

Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?

Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website.

Meer informatie?

Meer informatie kunt u ook vinden in onze Privacy Policy:
Privacy Policy

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kunt u altijd contact met ons opnemen, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen aan jan [at] Lesec.